images/fade/fade1.jpg

                             's Gravenpolder   Terneuzen     Vlissingen          Zierikzee 's    Arendskerke

                           168px s Gravenpolder wapen.svg            download 1        400px Vlissingen1.tile       85px Zierikzee wapen.svg   

                      

 

 

  logo regio zeeland  

 

Dit is de site van de regio Zeeland, een van de vele groeperingen van HCC, de landelijke vereniging van computergebruikers.

Op onze site willen wij je informeren over de nieuwsfeiten en activiteiten van de landelijke vereniging in het algemeen en de regio Zeeland in het bijzonder.

 

Sommige secties zijn alleen toegankelijk voor HCC leden, log daarvoor in.

Namens bestuur en de vrijwilligers, veel plezier op de site en graag tot ziens bij onze activiteiten,

 

 webbeheerder: VACANT

   Redaktie  Erik Mulder  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hallo allemaal, Welkom in 2023………

We hopen dat iedereen fijne feestdagen en een VOORSPOEDIGE jaarwisseling van 2022 naar 2023 heeft gehad en dat we met z’n allen van het komend jaar, een goed HCC verenigingsjaar, maar natuurlijk ook in de persoonlijke sfeer een goed jaar kunnen maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planning activiteiten 2023 bij HCC Regio Zeeland: 

De planning van de activiteiten ( bijeenkomsten op locaties, werkgroepen ) voor 2023 is bekend. Met onderstaand overzicht is dit inzichtelijk. Let wel, door onvoorziene omstandigheden, kan er altijd een wijziging in de planning ontstaan. Raadpleeg daarom voor actuele informatie, altijd onze website ! Deze jaarplanning is ook ( als PDF ) te vinden in onze download sectie.

LET OP: OMDAT DE DATA VAN DE WERKGROEP GENEALOGIE GEWIJZIGD IS, IS DEZE KALENDER MOMENTEEL ( 14 FEBRUARI ) NIET UP-TO-DATE. ER WORDT AANGEWERKT ! 

2023 hcc

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  HCC!ZEELAND Nieuwsbrief                                                                   Werkgroep Genealogie 

De eerste bijeenkomst van 2023 zit er op.

Het was een geslaagde avond. Onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee ( met dank aan de beheerder, Chris ;-) en een lekkere koek, ( sommigen meer dan één.... )  hebben we de Nieuwjaars wensen uitgewisseld en zijn toen in de " boekenkast " gedokengenea-tijdschrift-V2.png

om de Genalogische Bibliotheek met boeken en tijdschriften leeg te maken, de aanwezige genealogische werken doornemen en bekijken of er materiaal tussen zit dat een van ons graag mee wil nemen. 

Hiervan is gretig gebruik gemaakt. De boeken die aan het eind van de avond nog over waren, zijn aan het wijkcentrum geschonken, voor in hun " uitleen " boeken bieb. 

De bijeenkomsten voor de rest van 2023:

Uiteraard telt 2023 meer maanden. Onderstaand schema zijn de data waarop de werkgroep bijeen komt van februari t/m december. Let op: niet ALLE datums zijn op onze vaste 2e maandagavond van de maand. Door diverse redenen is er hier + daar afgeweken en is een alternatieve datum gepland.    

  • Maandag 6 Maart
  • Maandag 3 April
  • MAANDAG 1 Mei
  • Maandag 5 Juni
  • Maandag 4 September
  • Maandag 2 Oktober
  • Maandag 6 November
  • Maandag 4 December

In de maanden Juli en Augustus, zijn er géén bijeenkomsten van HCC Regio Zeeland !

De werkgroep komt bijeen in Wijkcentrum De Burgerij, Van Hogendorpweg 58a Vlissingen. De bijeenkomsten  beginnen om 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur ) en duren tot +/- 22:00 uur.

De Werkgroep genealogie HCC Zeeland, Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder

HCC!ZEELAND Nieuwsbrief Werkgroep Genealogie Genealogie Nieuwsbrief februari 2023 (2)

Beste werkgroep leden,

In de laatste nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat wordt overwogen om de vaste avond voor de werkgroep genealogie te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand. Dat is de reden om de jaarkalender aan te passen. De nieuwe data staan hieronder in een overzicht aangegeven. De eerstvolgende bijeenkomst is daarom op:

maandag 6 maart 2023 in De Burgerij, van Hogendorpweg 58a in Vlissingen, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Het is dan de bedoeling om onder leiding van Joke de Priester te kijken naar Bonusrapporten in het programma Adfaer. Uiteraard kunnen ook andere vragen aan de orde komen. Wellicht dat er vragen komen over de nieuwe website van het genealogisch centrum Zeeland. Die is pas kortgelden vernieuwd. We hebben er op 13 februari kennis mee gemaakt. Het is voor velen van ons interessant om die website te bezoeken. Ook een bezoek aan het centrum dat in het Zeeuws Archief is gehuisvest is interessant.

Hier de link: https://genealogischcentrumzeeland.nl

Een andere recent vernieuwd website is die van het archief van de Koninklijke Maatschappij Wilhelminapolder: https://kmwp.nl/uniek-nederlands-landbouwarchief-de-wilhelminapolder-online/

En de website van de (Zeeuwse) Beeldbank, die een bezoek waard is: 

En de website van de (Zeeuwse) Beeldbank, die een bezoek waard is: https://digitaal.dezb.nl/beeldbank/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1676285105303%7D%20asc

Nieuw overzicht bijeenkomsten werkgroep Genealogie:

maandag 6 maart 2023

maandag 3 april 2023 (week voor Pasen)

maandag 1 mei 2023

maandag 5 juni 2023

maandag 4 september 2023

maandag 2 oktober 2023

maandag 6 november 2023

maandag 4 december 2023

Pas daarom de data in uw agenda aan zodat je niet voor een gesloten deur komt te staan!

De Werkgroep genealogie HCC Zeeland, Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

NIEUWSBRIEF 199 – JANUARI – 2023

 

Nieuws-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de eerste nieuwsbrief van 2023 ( nummer 199 ) verschenen.

In dit artikel een samenvatting van enkele artikelen uit de nieuwsbrief. De volledige nieuwsbrief is naar de leden die er op geabonneerd zijn gestuurd, en is in volledige vorm ook te downloaden van onze site. ( alleen door leden )

Wat kun je allemaal verwachten in deze digitale versie:

-          Werkgroep 3D

-          ALV 2022, van 7 december, jongstleden

-          De bijeenkomsten in februari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkgroep 3D:

Begin van dit jaar lieten we weten dat de Werkgroep 3D door omstandigheden gestopt is.

Doordat deze groep gestopt is, zijn de bijeenkomsten van de groep, die normaliter elke 1ste maandag van de maand in Vlissingen, bijeenkwam, voorlopig op HOLD gezet.

We zijn naarstig op zoek naar iemand die het coördineren van deze werkgroep op zich wil nemen. Zodra we een nieuwe vrijwilliger voor deze groep hebben gevonden, dan zullen we dat via de nieuwsbrief en / of website bekend maken. Hou dus onze website ( HCCZeeland.nl ) goed in de gaten. En mocht je na het lezen van dit bericht denken “ Hee, dit lijkt me wel wat om te doen ? “ neem dan gerust contact op met het regiobestuur en dan kijken we samen wat de (on)mogelijkheden en wensen zijn om de werkgroep 3D opnieuw op te starten.

UPDATE ( 9 februari ) :

Het loopt " niet echt storm met de reacties ". Op dit moment zijn er 3 reacties, waarvan eentje, mogelijk als nieuwe coordinator voor de werkgroep.

Daarom nogmaals een oproepje, wil je met 3D aan de slag in onze regio ( HCC Zeeland) laat het dan weten. Alleen bij voldoende deelnemers ( minimaal 10 ) kunnen we de werkgroep herstarten. 

In afwachting....... bestuur HCC Regio Zeeland.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2022:

We schrijven 7 december, 19:30 uur. Na een aantal jaren géén ALV te hebben gehouden ( o.a. door de Corona maatregelen) was het dit jaar weer zover. In deze nieuwsbrief een samenvatting van de vergadering, het complete verslag staat ter download in de download sectie van onze site.

Ron Konings ( voorzitter ) heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Naast de vaste agendapunten ( accorderen notulen ALV 2019, in-uitgaande post) de belangrijkste punten die behandeld zijn:

Werkgroepen en lezingen:

Onze regio kent verschillende werkgroepen. Er wordt aangegeven dat de werkgroepen goed functioneren. Er is over het algemeen sprake van een redelijk constante belangstelling.

Waar het gaat om de werkgroep Flight Simulator wordt opgemerkt dat de bijeenkomsten in de winter nu ook ’s avonds plaatsvinden in plaats van ’s middags. De frequentie van eens in de twee weken blijft gehandhaafd.

Een uitzondering wordt gevormd door de (inloop) bijeenkomsten in ‘s Gravenpolder.

Deze worden over het algemeen slecht bezocht, waarbij de vraag moet worden gesteld of het zinvol is hiermee door te gaan. Uit de discussie die hieromtrent wordt gevoerd blijkt dat de angst gerechtvaardigd is dat het nu laten vervallen van deze bijeenkomsten tot gevolg zal hebben dat er in de toekomst niets meer voor in de plaats zal komen.

Een van de aanwezigen merkt op dat er wellicht een mogelijkheid is een actiever beleid te voeren op de werkgroepen. Met inachtneming van deze opmerking wordt besloten de bijeenkomsten in ’s Gravenpolder nog een half jaar voort te zetten waarna een definitief besluit zal worden genomen over het al of niet doorgaan van de bijeenkomsten op deze locatie.

Wat betreft de lezingen die regelmatig op verschillende locaties worden verzorgd door de landelijke vereniging, wordt door een van de aanwezigen opgemerkt dat er nogal verschil bestaat in de wijze waarop deze worden vormgegeven, waarbij hij zich kritisch uitlaat over een lezing die hij heeft bijgewoond. Er ontstaat een discussie die voor een andere aanwezige aanleiding is om de vergadering te verlaten waarbij hij aangeeft al zijn activiteiten voor de regio Zeeland per direct te willen beëindigen.

Financiën:

Met betrekking tot de financiën wordt gevraagd waarom de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 niet geagendeerd zijn. De penningmeester geeft aan dat dit in de afgelopen jaren niet het gebruik is geweest. De penningmeester van de regio Zeeland beheert geen eigen kas. Binnengekomen facturen worden maandelijks doorgestuurd naar de HCC waarna betaling plaatsvindt. De begroting wordt jaarlijks in november doorgestuurd naar de HCC op basis waarvan de verschillende budgetten per regio worden vastgesteld.

Bestuursverkiezing:

Ron Konings (voorzitter ) en Jan Hut (penningmeester / secretaris ) zijn bereid hun werkzaamheden voort te zetten. Wilco van ’t Veer en Leen de Blaeij verklaren zich bereid toe te treden tot het bestuur als leden zonder portefeuille. Leen merkt daarbij wel op dat hij ca. 6 maanden per jaar niet in Nederland verblijft. Binnen de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden besproken hoe we dit vorm gaan geven. De vergadering gaat akkoord met de voordrachten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De bijeenkomsten in Februari:

Wat kunnen we nog verwachten in Februari ?

28 februari, INLOOPAVOND ZIERIKZEE

Maar een jaar telt natuurlijk 12 maanden dus er is nog veel meer te doen bij HCC Zeeland.

De jaarkalender, laat zien, “ WAT, WANNEER en WAAR “ maar let wel, het is altijd mogelijk dat er bijeenkomsten komen te vervallen of dat er juist bij komen. Raadpleeg dus altijd, voor actuele informatie, onze website !

Dit jaaroverzicht is als PDF in de download sectie ( map Diversen ) op onze site, beschikbaar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOT SLOT:

Zo, dit was dus de 1ste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, uitgegeven door HCC Regio Zeeland. Als jij, als lezer van onze NB, iets aan de Zeeuwse leden kwijt wil, en het is computer gerelateerd, dan mag je dat insturen. De redactie zal het dan bekijken en, als we het geschikt vinden, plaatsen. Mocht om welke reden dan ook het niet voor publicatie geschikt zijn, dan laten we dit weten.

Voor actuele informatie over het “ wel en wee “ van HCC regio Zeeland en HCC, de landelijke vereniging, kijk dan op onze website, www.hcczeeland.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HCC!ZEELAND

Nieuwsbrief Werkgroep Genealogie April 2023

Beste werkgroep leden,

Tijdens de volgende bijeenkomst, die gepland staat voor maandag 1 mei aanstaande, houden we zoals besproken een Genealogisch- of Stamboomcafé.

Stamboomcafé:

Heel veel mensen zijn op zoek naar hun voorouders, naar het verborgen verleden van hun familie. In deze tijd met een overvloed aan digitale informatie is het verleidelijk om dat enkel van huis uit te doen, achter de computer en daarbij gebruik te maken van de grote platforms. Maar er is veel meer en samen kom je altijd verder is het devies van onze werkgroep! Daarom willen we mensen die belangstelling hebben voor genealogie met elkaar in contact brengen, onze inzichten en ervaringen delen en op zoek gaan naar minder bekende bronnen.

Daarom organiseert de “Werkgroep Genealogie van de HCC Zeeland” een Genealogie- of Stamboomcafé in De Burgerij aan de Van Hogendorpweg 58a in Vlissingen, op maandag 1 mei 2023 van 20.00 tot 22.00 uur.

De leden van de Werkgroep Genealogie zijn dan aanwezig. Er kunnen vragen worden gesteld over computerprogramma’s die worden gebruikt, digitale bronnen in binnen- en buitenland en fysieke bronnen. Deze zijn vaak dicht bij huis te vinden of in de omgeving waar de familie vandaan komt. In Nederland, maar ook in de ons omringende landen is een goed toegankelijke infrastructuur.

Voor beginners zoeken we antwoorden op: hoe je start met het onderzoek naar je voorouders. Wie waren het? waar woonden ze? en wat deden ze?

Genealogie is een verslavende bezigheid, je wil steeds meer te weten komen. Elk antwoord levert weer nieuwe vragen op en veel antwoorden zijn vaak verassend. Omdat de eerste stap te zetten naar het Zeeuws Archief, het gemeentelijke archief of het Genealogisch Centrum Zeeland voor velen soms wel moeilijk is, helpen de leden van de werkgroep je graag met hun advies om ook eens echt in de archieven te duiken. De toegang voor het genealogie of stamboomcafé is gratis. Zowel voor leden als voor NIET LEDEN.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren: Erik Mulder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Han Bleyenbergh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bijeenkomsten van de werkgroep Genealogie voor de rest van 2023: 

Maandag 5 juni 2023 / Maandag 4 september 2023 / Maandag 2 oktober 2023 / Maandag 6 november 2023 en Maandag 4 december 2023 

burgerij

Foto: De Burgerij, locatie voor de Vlissingse bijeenkomsten......

De Werkgroep genealogie HCC Zeeland, Jan Remijn, Joke de Priester, Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir en Erik Mulder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Beste leden,

De herstart van de werkgroep 3D die in september van start zou gaan gaat DEFINITIEF NIET DOOR ! 

Dit betekend ook daqt de geplande informatie avond van 12 juni in Vlissingen gecanceld is !

Onze welgemeende excuses, namens het bestuur van HCC regio Zeeland, en graag tot ziens op onze andere activiteiten van HCC Zeeland.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FS foto airplains V2

Er staan nieuwe Notams  in de download sectie 

 

Op zondag 8 januari is de nieuwste versie van de NOTAM ( versie 284 ) geplaatst in de downloadsectie van onze website.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------